STATUTUL FILIALEI DIN BRAŞOV A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Denumire şi sediul

Filiala Uniunii Artiştilor Plastici din România, este persoană juridică fără scop lucrativ sau patrimonial - asociaţie profesională – înfiinţată în condiţiile Legii nr.21/1924, prin recunoaşterea formală în aplicarea alin.2, art.5, din Legea 21/1924 de către Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu sediul în Bucureşti, recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, prin Decretul nr.266/1950 şi care funcţionează în temeiul Decretului-Lege nr.27/1990 şi Decret nr. 294/1954, modificat prin Decret nr.333/1958. Uniunea Artiştilor Plastici din România, face parte din Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori înregistrată la T.M.B. sector 3, cu sentinţa civilă nr.41/28.12. 1 995, dosar nr.43/S/1995. Sediul ”Filialei” prevazute în primul alineat este în Braşov str. Poarta Schei nr.1 şi denumirea ei este ”FILIALA din Braşov a Uniunii Artiştitor Plastici din România”, persoană juridică. În cuprinsul prezentului Statut sunt utilizaţi următorii termeni:

Art.2. Scop

top

CAPITOLUL II - OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE DE FUNCŢIONARE

Art.3. În relaţiile sale de colaborare, ”Filiala” activează pentru a fi cunoscute şi promovate prevederile Recomandării, privind Statutul artistului, adoptată de Conferinţa generală a UNESCO, în a 21-a Şedinţă a sa, de la Belgrad din 27.10.1980

Art.4. ”Filiala” activează pentru respectarea principiului libertăţii creaţiei, a libertăţii de exprimare a gândirii, a opţiunilor şi orientărilor estetice, a drepturilor egale, precum şi a solidarităţii morale, civice şi sociale ale membrilor săi.

Art.5. "Filiala" funcţionează ca reprezentant al membrilor săi în rezolvarea problemelor profesionale şi sociale ale acestora, astfel:

a). Organizează, singură sau în colaborare, expoziţii, saloane şi galerii de artă, precum şi activităţi specifice pentru a face cunoscute în ţară şi străinătate lucrările de artă plastică românească, creaţie a membrilor săi, prin producţie editorială, film, videocasete, târguri, expoziţii, etc.;
b). Organizează participarea membrilor săi la manifestări artistice prin toate formele culturale specifice (concursuri, conferinţe, simpozioane, burse, saloane naţionale sau internaţionale şi altele);
c). Asigură surse financiare prin forme specifice Filialei, conform reglementărilor U.A.P. şi ale Filialei;
d). Deţine şi înfiinţează structuri cu activităţi conexe, participă ca partener cu resurse proprii, ăn domeniul creaţiei ăi al producţiei artistice, în ţară şi străinătate;
e). Contribuie, în condiţiile legilor în vigoare, la realizarea de către membri săi a programelor de artă iniţiate de aceştia sau la comanda celoc interesaţi;
f). Întreţine relaţii de colaborare în vederea stimulării creaţiei artistice, cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale şi Centrale, ca şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate;
g). Colaborează la elaborarea unor proiecte artistice de interes public pe bază de contracte, convenţii şi acţiuni comune - expoziţii, intervenţii artistice în sistemul urbanistic, concursuri pentru executarea de monumente şi lucrări de artă monumentală. În acest scop, Filiala poate participa cu cote părţi financiare ori alte mijloace, poate primi în condiţiile legii subvenţii, sponsorizări, mecenate, sau susţineri pentru achiziţionarea operelor de artă al căror autori sunt membri săi, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
h). Sprijină acţiunile de debut şi activitatea tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de artă, până la 35 de ani, prin instituirea unui fond destinat acestora;
i). Depune diligenţe şi acţionează în limitele financiare proprii, pentru mărirea bazei materiale ( sedii, galerii de artă, studiouri de creaţie, case de creaţie şi altele asemenea), pentru organizarea de servicii specifice şi sprijină pe membrii săi în respectarea prevederilor Legii nr.8/1996 şi a altor legi prin care sunt stabilite drepturi şi obligaţii pentru artiştii plastici;
j). Organizează şi controlează activitatea pentru aplicarea şi respectarea prevederilor HG 647/1991, privind regimul vamal pentru lucrările de artă plastică;
k). Îndeplineşte atribuţiile necesare în scopul realizării drepturilor membrilor Filialei prevăzute de Legea nr. 127/1995, privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor U.A.P. în sistemul Asigurărilor Sociale de Stat;
l). Îndeplineşte orice alte atributii în vederea atingerii scopului şi obiectivelor sale.

top

CAPITOLUL III - MEMBRII U.A.P.- DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.6. La data adoptării prezentului Statut, membri "Filialei" sunt artişti plastici profesionişti înscrişi în evidenţa Filialei în temeiul Statutui U.A.P. Calitatea de membru al "Filialei" este dobândită la cerere de către membri titulari şi stagiari ai U.A.P. alţii decât cei ce se încadrează în alineatul precedent din prezentul Statut. Membri "Filialei" sunt membri ai U.A.P. ce şi-au stabilit ca localitate de exercitare a profesiei o localitate cuprinsă în competenţa teritorială a "Filialei" şi care s-au adresat acesteia cu cerere formală de înscriere în evidenţă, ca membru al sau.

Art.7. "Filiala" îşi poate organiza secţii de creaţie.

Art.8. Membri "Filialei" au următoarele drepturi:

Art.9. Membri "Filialei" au următoatele îndatoriri:

a). Să respecte prevederile Statutului şi ale regulamentelor după care se desfăşoară activitatea în cadrul "Filialei" şi U.A.P.;
b). Să respecte destinaţia studiourilor de creaţie;
c). Să contribuie, prin creaţia şi activitatea lor la îndeplinirea obiectivelor U.A.P.;
d). Să aiba o atitudine loiala faţă de U.A.P. şi "Filială" şi să contribuie la stabilirea, în interesul tuturor membrilor "Filialei", a strategiei de folosire a acestor venituri în mod eficient, potrivit programelor de activitate ale "Filialei";
e). Să platească cotizaţia de membru al "Filialei" şi contribuţii baneşti din veniturile realizate în exercitarea profesiei, stabilite prin regulamente.

Art.10. Calitatea de membru al "Filialei" încetează prin una din următoarele modalităţi:

top

CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA "FILIALEI"

Art.11. Organele de conducere ale "Filialei" sunt:

a). Adunarea Generală
b). Consiliul de Administraţie.

SECŢIUNEA  I - ADUNAREA GENERALĂ

Art.12. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al "Filialei" compusă din toţi membri săi şi este Statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.

Art.13. Dacă oricare Adunare Generală nu întruneşte cvorumul Statutar prevăzut în articolul precedent, atunci va fi reprogramată înlăuntrul unui termen de 5 zile, calculat de la data sesiunii cu cvorum nestatutar.

Art.14 ADUNAREA GENERALĂ decide asupra:

a). Stabilirii contribuţiilor băneşti datorate de membri "Filialei", altele decât cele prevăzute în Statutul U.A.P.;

b). Aprobării bugetului anual al "Filialei" şi pe care îl comunică la U.A.P. spre luare la cunoştinţă;

c). Înfiinţării de unităţi cu activităţi economice conexe, aducătoare de venituri, cu sau fără personalitate juridică;

d). Modificării patrimoniului în condiţiile regulamentului adoptat în temeiul Statutului Artiştilor Plastici;

e). Alegerii şi revocării membrilor inclusiv asupra desemnării preşedintelui "Filialei". Alegerea Consiliului se face în baza programelor de activitate prezentate de candidaţi.

f). Aprobării bilanţului contabil.

Art.15. Adunarea Generală alege membri Comisiei de cenzori care va funcţiona în baza regulamentului aprobat de Adunarea Generală a U.A.P.

Art.16. Adunarea Generală ratifică regulamentele adoptate cu privire la:

- organizarea şi funcţionarea structurilor de execuţie;

- atribuirea studiourilor de creaţie, modul lor de folosire, drepturile, obligaţiile şi raspunderea membrilor "Filialei", cărora li s-au atribuit acestea;

- organizarea şi funcţionarea galeriilor de artă şi sălilor de expoziţie sau a altor forme de expunere a lucrărilor de artă şi a depozitelor de artă;

- alte regulamente privind activitatea "Filialei".

Art.17. Regulamentul de funcţionare a Adunării Generale va fi elaborat de Consiliul de Administraţie şi va fi adoptat de Adunarea Generală.

Art.18. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţa ordinară odată pe an, în primul trimestru al anului şi va fi convocată de către Consiliul de Administraţie. Adunarea Generală se poate convoca în şedinţa extraordinară la cererea a două treimi din totalul de membri.

Art.19. Adunarea Generală adoptă hotărâri, prin vot deschis, în afară de cazul în care aceasta hotarăşte ca votul să fie secret. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea simpla din numărul total de voturi exprimate;

Art.20. În situaţia ăn care se dezbate propunerea de desfiinţare a Filialei, Adunarea Generală este Statutar constituită numai dacă participa toţi membrii "Filialei".

Art.21. Hotărârile cu caracter normativ, precum şi alte hotărâri importante ale Adunării Generale se aduc la cunoştinţă prin afişare.

SECTIUNEA II - "DIRECŢIA"

Art.22. Conducerea activităţii "Filialei" între şedinţele Adunării Generale este asigurată de "Consiliu" cu respectarea hotărârilor Adunării Generale şi a prevederilor Statutare.

Art.23. Consiliul de Administraţie este format din 3-5 membri, aleşi pentru un mandat de 3-ani, din care unul va avea funcţia de preşedinte al "Filialei".

Art.24. "Consiliul" are următoarele atribuţii:

Art.25. Preşedintele reprezintă "Filiala" în toate actele juridice, în relaţiile cu terţii, cu autorităţile române şi străine, administraţia publică, prin semnătura sa preşedintele angajeaza "Filiala" în mod legal. Preşedintele poate da mandat de reprezentare unuia dintre vicepreşedinţi şi poate da delegaţie de atribuţii vicepreşedinţilor, precum şi unor persoane cu funcţii de conducere.

Art.26.Consiliul îşi elaborează propriul regulament de funcţionare pe care il supune ratificării Adunării Generale.

Art.27. Actele juridice încheiate de organele de conducere ale Filialei, în conformitate cu Statutul "Filialei" şi în limita puterilor ce le sunt atribuite, sunt considerate ca încheiate de însăşi "Filiala", ca persoană juridică şi ele sunt obligatorii pentru ea. Actele prin care organele de conducere ar urmări un vădit scop străin aceluia pentru care "Filiala" a fost constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică, nu vor avea efect juridic faţă de "Filiala".

SECŢIUNEA III - COMISIA DE CENZORI.

Art.28. Comisia de Cenzori este alcătuită din 3-5 membri şi îşi desfăşoara activitatea în baza Regulamentului de funcţionare prevăzut la art.16 din prezentul Statut.

top

CAPITOLUL V – PATRIMONIUL "FILIALEI"

Art.29. Patrimoniul social iniţial al "Filialei" se constituie din cotele de participare subscrise şi vărsate de membri fondatori cu titlu de taxă de înscriere potrivit hotărârilor luate prin actul constitutiv.

Art.30. Patrimoniul "Filialei" poate fi majorat şi prin hotărârea Consiliului Naţional al U.A.P. în condiţiile Statutului U.A.P.

Art.31. "Filiala" poate primi cu orice titlu (proprietate, folosinţă, etc.), bunuri mobile şi imobile, prin acte de donaţie sau "mortis causa", a căror acceptare să fie condiţionată de posibilitatea obţinerii unor venituri sau avantaje satisfăcătoare pentru ea şi membri săi, conform legilor în vigoare.

Art.32. Patrimoniul "Filialei" se poate constitui şi din următoarele surse de finanţare:

- venituri provenite din editarea unor publicaţii şi din servicii de publicitate;

- vărsăminte făcute de către structurile "Filialei" cu activităţi economice anexe;

- alte venituri reglementate prin acte normative sau prin normele interne ale "Filialei".

top

CAPITOLUL VI CONSTITUIREA DE FONDURI SPECIALE Sl CONTRIBUTIA LA CONSTITUIREA UNOR ASEMENEA FONDURI.

Art.33. "Filiala" îşi constituie din veniturile proprii fonduri pentru:

- Acordarea de împrumuturi; ajutoare de creaţie, precum şi ajutoare materiale, sociale ori de altă natură evidenţiate în bugetul "Filialei" în condiţiile prevăzute de regulamente şi prin care se completează, după caz sumele plătite din fondul Asigurărilor Sociale de Stat;

- Susţinerea activităţii de creaţie a tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de artă membrii "Uniunii" sau care nu au dobândit încă aceasta calitate;

- Acordarea de împrumuturi pe termen scurt pentru executarea unor contcacte de comandă prevăzute de Legea nr.8/1996 de către membri săi;

- Completarea veniturilor membrilor săi aflaţi într-o împrejurare deosebită din punct de vedere material;

- Întreţinerea clădirilor, a terenurilor, repararea clădirilor, în raport cu titlul cu care este deţinut imobilul respectiv (chiriaş, proprietar, uzufructuar, etc.);

- Plata contribuţiei la constituirea fondului centralizat al U.A.P.

Art.34. "Filiala" în colaborare, realizată conform legilor în vigoare, cu persoane juridice sau fizice poate contribui la constituirea de fonduri pentru organizarea de grădiniţe pentru copiii membrilor săi sau pentru acordarea de ajutoare băneşti sau de întreţinere a membrilor săi pensionari, sau cu handicap şi care sunt fără familie sau lipsiţi de mijloace financiare pentru a-şi asigura îngrijirea.

top

CAPITOLUL VII – FONDUL PLASTIC.

Art.35. Atribuţiile fondului plastic, bazate pe prevederile Decretului nr.294/1954 sunt atribuţiile "Fitialei" conform principiilor şi obiectivelor prevăzute în Statutul U.A.P. şi în prezentul Statut.

Art.36. Drepturile şi îndatoririle membrilor Fondului Plastic sunt cele stabilite de Adunarea Generală a U.A.P. în aplicarea prevederilor din Statutul U.A.P.

top

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE.

Art.37. Prezentul Statut este întocmit în baza prevederilor Statutului U.A.P. Dispoziţiile prezentului Statut, contrare Statutului U.A.P., sunt nule şi se înlocuiesc cu prevederile corespunzătoare din Statutul U.A.P. adaptat, după caz, condiţiilor locale.

Art.38. Toate actele ce nu sunt atribuite prin Statut direcţiei aparţin de drept Adunării Generale.

Art.39. "Filiala" poate fi desfiinţată numai prin Hotarârea Adunării Generale a "Filialei", luată cu majoritatea de 3/4 din numărul total al membrilor "Filialei".

Art.40. La data desfiinţării "Filialei", bunurile aflate în patrimoniul său vor fi înregistrate în patrimoniul U.A.P. cu titlul cu care fiecare bun a fost înscris în patrimoniul "Filialei".

top

ANEXĂ

ACT CONSTITUTIV

Încheiat astăzi 28.03.1998 cu ocazia Adunării Generale de constituire a asociaţiei: "Filiala din Braşov a Uniunii Artiştilor Plastici din România". Adunarea Generală constitutivă este formată din persoanele care semneaza prezentul act constitutiv, mentionaţi în tabelul anexat, parte integrantă din prezentul act constitutiv. Iniţiatorii constituirii Filialei sunt domnii Horia Petruţiu, Liviu Cihodaru şi Matei Petre, care împreună cu celelalte persoane menţionate în anexa 1, au format împreună Comitetul de iniţiativă. Iniţiatorii prezintă ordinea de zi:

1. Identificarea persoanelor fondatoare prezente, prevăzute în tabelul anexa 1;

2. Discutarea şi aprobarea statutului;

3. Alegerea organelor de conducere şi a celor de control;

4. Stabilirea cotei de participare la constituirea patrimoniului filialei;

5. Diverse probleme organizatorice.

La punctul 1 s-a verificat identitatea persoanelor prezente (conf. Anexei 1), care şi-au exprimat în scris intenţia de a face parte din Filiala.

La punctul 2 s-a citit şi s-a dezbătut proiectul de Statut al Filialei, dându-se forma finală; supus la vot Statutul a fost aprobat în unanimitate.

La punctul 3 s-a procedat la alegerea prin vot secret de către Adunarea Generală a membrilor Consiliului de Conducere format din cinci persoane (conform tabelului-Anexa 2) şi a Comisiei de Cenzori (conform tabelului-Anexa 3), ambele anexe făcând parte integrantă din prezentul act constitutiv.

La punctul 4, Adunarea Generală hotărăşte cota de participare fiecărui membru, cu titlu de taxa de înscriere la patrimoniul social iniţial să fie de minim 70.000 lei de persoană. În total patrimoniul Filialei la constituire va fi de 38 x 70.000 lei=2.660.000 lei, care va fi depus în cont până la data cererii de autorizare adresată instanţei.

La punctul 5 - probleme diverse - s-a hotărât ca sediul Filialei să fie în Braşov Str. Poarta Schei nr.1.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul act constitutiv semnat de persoanele prezente, enumerate în tabelul anexa 1.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr.1255
Anul 1998 luna iunie ziua 22
În temeiul art. 8 litera b din Legea nr. 36/1995.
 
BIROUL NOTARULUI PUBLIC NICOLAE BĂLAN BRAŞOV
Str. Nicolae Bălcescu nr.52
 
- LISTA ARTIŞTILOR PREZENŢI LA AUTENTIFICARE -
PETRUŢIU HORIA STOIE AURELIA CSUTAK LEVENTE ALBERT ALEXANDRU
MATEI PETRE ARDELEANU VIORICA MIHAI CORNELIU MARICA GABRIELA
CIHODARU LIVIU CADAR SIMONA RĂDULESCU MARCELA MUREŞAN ILEANA
GHEŢIE ALEXANDRINA MODÂLCĂ MIHAELA TIMAR ADRIAN CRĂCIUN ANCA
DAICU NICOLAE SASU OCTAVIAN BARTHA ARPAD PIRĂU IOANA
IACUBOVICI ALEXANDRU ABRAHAM JAKAB OLSEVSCHI IMOLA NEGUŞ MARIA
IULIANO VALENTIN ALBERT ZOLTAN SIMO ENIKO NEGUŞ IOAN
MICU CONSTANTIN BODEA VERONICA TUDOR MARIANA RUSU TEODOR

MARTOR DE IDENTITATE MORĂRAŞ OLGA PENTRU MUREŞAN ILEANA

semnat
nesemnat
preşedinte
consiliul de administraţie
comisia de cenzori

 top