STATUTUL 20.03.2011

UNIUNII ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMANIA

                              UAP

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 - Uniunea Artistilor Plastici din Romania, denumita in continuare UAP, este persoana juridica romana de drept privat, organizatie profesionala, neguvernamentala, fara scop patrimonial, constituita din creatori si teoreticieni in domeniul artelor plastice si  vizuale.

 

Art. 2 - UAP  este continuatorea  juridica a Sindicatului Artelor Frumoase din Bucuresti( fondat in 1921 si inscris ca persoana juridica in 1946)  si a Sindicatelor Mixte de Artisti Plastici din Provincie.

 

-UAP  beneficiaza de atributul de utilitate publica conferit acestei institutii prin Decretul-Lege nr. 266/1950 al Prezidiului Marei Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, pentru recunoasterea Uniunii Artistilor Plastici din Romania, impreuna cu patrimoniul identificat la nivel teritorial  realizat de aceasta institutie prin intermediul Fondului Plastic, ca institutie constituita legal în baza Decretului nr. 343/1949, in prezent abrogat  prin Decretul nr. 294/ 1954, completat si modificat potrivit dispozitiilor Decretului nr. 333/1958, ce a asigurat constituirea bazei materiale a acesteia.

 

-UAP functioneaza in temeiul Decretului-Lege nr.27/1990 al F.S.N, privind organizarea si functionarea in conditii de autonomie a organizatiilor de scriitori, artisti plastici si compozitori si in temeiul art. 85 din Ordonanta nr. 26/2000, cu privire la  asociatii si fundatii, modificata prin Leg.nr. 246/2005.

 

-UAP din Romania este inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr.31/16.03.2010, potrivit  Incheierii de sedinta data in camera de consiliu la data de 09.03.2010, de  Judecatoria Sectorului nr 1, Bucuresti.

 

(art.3 a fost redactat in doua moduri –propun sa fie pus in discutia  Adunarii Generale)

Art. 3 - UAP funcţionează din punct de vedere structural-teritorial şi al specificului de creaţie prin filiale teritoriale si profesionale, cu si fara personalitate juridică precum si asociatii profesionale afiliate, care au in componenta lor, exclusiv membri artisti plastici profesionisti.

Art.3 –UAP functioneaza din punct de vedere structural-teritorialsi al specificului  de creatie prin filiale teritoriale si profesionale cu si fara personalitate juridica.

  

Art. 4 - UAP are sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Baiculesti, nr.29.

Orice schimbare a  sediului urmeaza a fi hotarata de Adunarea Generala sau Consiliul Director, ratificata ulterior de Adunarea Generala;

UAP poate infiinta societati comerciale, sucursale, birouri, reprezentante, puncte de lucru in tara si strainatate, cu respectarea principiului teritorialitatii si specialitatii constituirii, în baza hotarârii Adunarii Generale luate la cererea Consiliului Director cu respectarea dispozitiilor legale în materie.

 

Art. 5 - Durata de functionare a UAP este  nelimitata.

 

Art. 6 – UAP are calitatea de membru fondator al Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori – (A.N.U.C.), inregistrata la T.M.B. Sectia a-III-civila nr. 41/28.12.1995, dosar nr. 43/S/ 1995.

UAP din Romania este membra a Asociatiei Internationale a Artistilor Profesionisti ( AIAP) cu sediul la Paris si a Consiliului Artistilor Europeni ( ECA).

 

CAPITOLUL II  SCOPUL- OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE

 

Art. 7   UAP are ca scop promovarea intereselor profesionale, materiale si morale ale membrilor sai, apararea drepturilor acestora, precum si pastrarea memoriei celor care, in decursul timpului au contribuit la afirmarea si dezvoltarea artelor plastice din Romania.

UAP  sustine activitatea membrilor sai ca factor important la formarea si valorificarea patrimoniului national.

Respectarea principiului libertatii creatiei, a schimbului de opinii, egalitatii in drepturi, a initiativei, disciplina, eficienta si solidaritatea de breasla sunt principii de baza ale existentei si activitatii UAP.

UAP beneficiaza de prevederile Leg.nr.35/1994, republicata, privind timbrul artelor plastice (TAP).

Prin activitatea sa UAP face cunoscute si promoveaza prevederile ,, Recomandarii privind Statutul Artistului”’ adoptate de Conferinta Generala UNESCO in a 21-sedinta a sa, de la Belgrad din 21.10.1980.

 

OBIECTIVE SI ATRIBUTII

 

Art. 8 Pentru realizarea scopului propus UAP are obiective si atributii:

       (1 )   Activitati de promovare a artelor plastice si  vizuale;

a-       organizeaza expozitii, saloane de arta si galerii de arta, targuri, simpozioane, festivaluri, tabere de creatie, precum si orice alt tip de activitati specifice cu caracter national si international;

b-       acorda premii celor mai valorosi membri, pentru opera lor;

c-       editeaza revista  ARTA, buletine informative, studii, monografii,cataloage si  albume privind creatiile si creatorii din domeniul artelor vizuale si activitatea UAP sau colaboreaza la asemenea activitati;

d-       organizeaza un departament de informare si documentare, accesibil membrilor UAP, care sa cuprinda toate domeniile artei plastice si vizuale pentru asigurarea schimburilor culturale, artistice si de materiale de specialitate;

e-       organizeaza cursuri de formare profesionala in domeniul artelor si meseriilor specifice;

f-        faciliteaza legaturile membrilor sai cu organisme culturale si personalitati din tara si strainatate;

g-       acorda membrilor sai stimulente materiale pentru activitatea deosebita depusa in vederea realizarii obiectivelor UAP,( atragerea unor  sponsorizari, idei si coordonari de programe, proiecte, participari in juriile UAP si alte asemenea);

h-       organizeaza   concursuri cu premii pentru artistii tineri  pana in 35 ani , al  carui juriu e format  tot  din tineri pana in 35 de ani;

i   - organizeaza Ziua  Artistului Plastic si Vizual din Romania

 

(2)   Activitati economice                                    

a- detine, administreaza si infiinteaza structuri economice conexe ( galerii de arta, edituri, unitati poligrafice, societati comerciale si de drept de autor, case de licitatie)sau participa ca partener cu resurse proprii, in tara sau strainatate;

b- face demersuri pentru dezvoltarea bazei materiale, precum sedii, galerii de arta, studiouri de creatie, case de creatie, cluburi de arta si alte asemenea;

c – asigura, in masura posibilitatilor, surse financiare conform regulamentelor UAP si a legilor in vigoare;

 

(3)  Activitati de protectie

a- apara potrivit Legii nr 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturilor conexe, modificata si completata si a altor legi in vigoare, drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, in tara si strainatate;

b-beneficiaza de prevederile Leg. nr. 8/2006, privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica; 

       c – elaboreaza si propune spre initiativa legala, proiecte de acte normative care reglementeaza,
      modifica sau completeaza cadrul legislativ in care isi desfasoara activitatea creatoare membrii sai;

d – acorda membrilor sai ajutoare materiale pentru situatii deosebite ( familie,boala, deces, etc);

e – organizeaza Registrul Artistilor Vizuali din Romania;

f – colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale;

g – organizeaza actiuni pentru protejarea onoarei si memoriei artistilor vizuali;

h – sprijina si acorda consultanta juridica necesara membrilor sai, la solicitarea acestora, in rezolvarea problemelor care deriva din exercitarea profesiunii;

 

(4)  Activitati legate de perfectionarea profesionala

a – organizeaza activitatea de cercetare stiintifica in domeniul artelor plastice, restaurarii lucrarilor de arta plastica, monumentelor si a siturilor istorice si culturale; sustine exercitarea profesiei de artist plastic- restaurator;

b – propune si infiinteaza comisii de specialitate si de expertiza pentru a fi puse la dispozitia administratiilor publice centrale si locale;

c – sprijina activitatile de debut ale tinerilor absolventi ai institutiilor de invatamant superior de arta, prin acordarea de burse si alte forme de sprijin material;

d – indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau statut;

 

(5)- Relatiile cu autoritatile publice

- colaboreaza   cu autoritatile publice centrale si locale, cu Ministerul Cuturii si Patrimoniului National si  diverse organisme guvernamentale si neguvernamentale pentru realizarea scopului prevazut in statut si va asigura punerea in aplicare a unui cadru legal favorabil relevarii capacitatilor de expunere creatoare a fiecariu membru a UAP , ca acesta sa beneficieze de ocrotire sociala adecvata specificului activitatii sale creatoare.

       

      CAPITOLUL III  - MEMBRII UAP – DREPTURI SI INDATORIRI

 

Art. 9  Membrii UAP sunt artisti profesionisti, persoane fizice cu cetatenie romana,fara a fi supusi unor discriminari sub motiv de credinta, religie, de nationalitate sau convingeri politice, care indeplinesc criteriile de primire, conform Regulamentului UAP si se angajeaza sa respecte Statutul UAP .

UAP este constituita din artisti plastici profesionisti, creatori in specializarile:pictura, sculptura, grafica,grafica publicitara,ceramica,sticla,metal,arte textile,scenografie,design industrial,design grafic,design ambiental  si design vestimentar, foto-video, multimedia, restaurare, arta religioasa, arta murala, critica si istoria artei.

 UAP  este formata din membri titulari si membri stagiari.

       Calitatea de membru UAP se poate dobandi prin cerere individuala, conform Regulamentului
       adoptat de UAP.

       Primirea de membri stagiari si titularizarile de membrii se face cu recomandarea filialei,cu avizul 
       Comisiei  nationale de primiri si titularizari, conform Regulamentului UAP.

       Senatul  UAP valideaza primirile de membri si titularizarile.

 

       Art. 10 -   DREPTURI 

1.       membri titulari au urmatoarele drepturi:

            a - sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale , cu conditia sa aiba cetatenie romana si domiciliul

            in Romania, sa nu suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie, sa nu

            desfasoare activitati de concurenta neloiala fata de UAP in general, cat si fata de   unitatile conexe

            ale acesteia;

b - sa beneficieze de serviciile structurilor UAP;

c - sa beneficieze de baza materiala a UAP;

d - sa beneficieze de facilitatile care decurg din calitatea de membru;

e - sa beneficieze de fondurile necesare sustinerii activitatilor având ca scop  îndeplinirea     

 obiectivelor;

f - sa fie informati asupra activitatilor UAP;

g - sa fie inscrisi in Registrul Artistilor  Plastici si Vizuali din Romania.

 

2.       membri stagiari au toate drepturile membrilor titulari prevazute in prezentul Statut;

Membrii stagiari  nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere.

 

     Art.11  – INDATORIRI

            Membri UAP  au urmatoarele îndatoriri:

a- sa respecte  prezentul Statut, Regulamentele , hotararile si deciziile adoptate de structurile UAP;

b - sa plateasca cotizatiile stabilite prin regulamentele filialei si ale UAP;

c - sa participe la adunarile generale si la adoptarea hotarârilor UAP;

d-  sa evacueze atelierele de creatie in caz de intarzierea  la plata  chiriei ,  utilitatilor sau garantiilor de  

     buna executie,  mai mult de 90  zile; 

e - sa nu aduca prejudicii materiale si morale UAP;

g-sa contribuie, prin creatia si activitatea lor,la transpunerea in viata a obiectivelor UAP si sa participe la

indeplinirea atributiilor ei, prevazute in prezentul Statut.

f-sa comporte o atitudine loiala fata de ceilalti membri ( colegi?)si obiectivele UAP.


   ART.12   - Calitatea de membru al UAP înceteaza prin retragere, suspendare, excludere si deces..

 

            a - Retragerea se face pe baza unei cereri personale, in forma scrisa, adusa la cunostinta

      reprezentantilor filialei în mod oficial;                                                                            

b - Suspendarea se produce automat pentru neplata cotizatiei timp de un an sau pentru alte cauze;

c - In urma  suspendarii, membrul UAP pierde drepturile prevazute in Statut la art. 10, cu exceptia celui    

     prevazut la lit..g);

             eExcluderea se produce automat pentru neplata cotizatiei timp de doi ani; in cazul platii cotizatiei

                 restante, se poate face o noua cerere de primire in UAP.

 f-  Calitatea de membru a UAP din Romania poate inceta si ca urmare a unei grave  incalcari a Statutului  aprobat de Adunarea Generala, astfel:
  -
 prin producerea unei pagube in patrimoniul UAP din Romania;
  -  prin schimbarea profilului de activitate, subinchirierea, impartirea, subdivizarea,  asocierea cu persoane fizice sau juridice in ce priveste utilizarea studiourilor de creatie,  galeriilor de arta, salilor de expozitie.
 - prin modificarea statutului filialelor, prin acte aditionale care nu respecta statutul si  regulamentele UAP;
   - prin orice alta actiune care aduce prejuducii materiale si morale grave UAP si filialelor;
   
-prin incalcarea bunelor moravuri si ordinii publice.

               g-Excluderea si suspendarea sunt relementate prin regulamentele UAP aprobate de Adunarea

               Generala.

               Pierderea calitatii de membru a UAP nu da dreptul la a emite pretentii asupra patrimoniului  UAP.

                    

Art.13 - Membrii UAP sunt inscrisi in Registrul Artistilor Vizuali din Romania si isi exercita activitatea profesionala in filiale cu si fara personalitate juridica si Asociatiile profesionale afiliate,( ramane sau se radiaza –asociatii profesionale afiliate- sa hotarasca adunarea generala) cu respectarea prevederilor Statutului si a regulamentelor, precum si a legilor in vigoare.

 

CAPITOLUL IV – ORGANIZARE SI FUCTIONARE

Art. 14    Organele UAP sunt:

a-      Adunarea Generala

b-       Senatul     

      c -  Consiliul Director

                  d -  Comisia de cenzori

 

Art.15 (1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al UAP, alcatuit din  totalitatea  membrilor titulari si stagiari si se convoaca anual in primul trimestru al anului in curs si ori de cate ori este nevoie.

(2) Adunarea Generala se convoaca in plen sau prin reprezentanti in proportie de 1/20 membri.

( 3) Adunarea Generala este convocata cu 30 de zile inainte de data stabilita, de catre Senatul UAP sau de Consiliul Director, si se considera statutar constituita in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sau delegatilor la aceasta.

(4) La Adunarea Generala in plen, membrii UAP care nu se pot prezenta pot da mandat de reprezentare numai unui alt membru UAP.Mandatul va fi dat in forma scrisa.

( 5) Daca la prima convocare nu se indeplineste cvorumul de jumatate plus unu,  cea de-a  doua adunare  va avea loc in termen de cel  mult 8 zile de la data primei adunari, in care caz procentul amintit mai sus nu mai este obligatoriu.

(6) Adunarea Generala adopta hotarari prin vot deschis, in afara de cazul in care aceasta hotaraste ca votul sa fie secret. Hotararile se iau cu majoritatea simpla din numarul total de voturi exprimate.

(7) Prin Regulament se vor stabili formele si modalitatile de organizare si functionare ale Adunarii Generale.

(8) Membrul UAP care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

(9) Membrul UAP care incalca dispozitiile alin. 6), este raspunzator de daunele cauzate UAP daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. 

 

Art. 16 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a-aproba strategia si obiectivele generale ale UAP;

b-aproba sau modifica Statutul UAP;

c-aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si  bugetul de venituri si cheltuieli care are ca sursa Timbrul Artelor Plastice, conform Legii nr.35/1994, republicata in 2008;

d-dezbate rapoartele de activitate ale Senatului, Consiliului Director si Comisiei de cenzori, luamd masurile ce se impun;

e- adopta hotarari obligatorii pentru organismele UAP;

f- alege si revoca Presedintele, membrii Consiliului Director si Presedintele de onoare;

g- alege si revoca membrii comisiei de cenzori si aproba Regulamentul de functionare al aceesteia;

h-  alege si revoca membrii Comisiei de Onoare si Arbitraj;

i -valideaza infiintarea filialelor cu si fara personalitate juridica;

j -valideaza afilierea asociatiilor profesionale care au in componenta lor exclusiv membrii UAP, cu respectarea statutului si regulamentelor;

k- valideaza afilierea la asociatii comerciale si unitati economice conexe;

l-valideaza Regulamentele UAP;

m-hotaraste dizolvarea si lichidarea , precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

n-orice alte atributii prevazute de lege.

Art. 17  Senatul este organul de coordonare a activitatii intre sedintele Adunarii Generale ale UAP si este  format din reprezentanti ai filialelor si asociatiilor/ filiale ale UAP din toata tara in proportie de 1/100 din numarul total al membrilor titulari ai UAP. Filialele cu un numar mai mic de 100 de membri, se vor uni pe criterii teritoriale si vor alege reprezentanti in Senat in aceeasi proportie.


Art.18 Membri Consiliului Director sunt de drept membri in Senat. Lucrarile Senatului sunt conduse de Presedintele UAP iar in lipsa acestuia de Vicepresedinte.

.
Art. 19  Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru inca un mandat de 4 ani.

 

Art. 20 Senatul se convoaca de catre Presedintele UAP sau la cererea a jumatate plus unu (sau 1/4 ?) din membrii sai si se intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este nevoie, fiind legal constituit in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai.Acestia vor fi anuntati in scris, cu doua saptamani inainte de sedinta si cu preaviz asupra ordinii de zi.Normele de organizare si functionare ale Senatului vor fi stabilite prin regulament.

 

 

 

Art. 21 Senatul UAP are urmatoarele atributii:

- coordoneaza si urmareste activitatea la nivelul filialelor teritoriale si profesionale, precum si a asociatiilor/ (ramane sau se radiaza-sa hotarasca adunarea generala) filiale,  a  Fondului Plastic si Combinatului Fondului Plastic;

a-       prezinta anual  spre dezbatere Adunarii Generale  raportul sau de activitate din perioada executarii mandatului;

b-       analizeaza rapoartele de activitate ale Consiliului Director si recomanda masuri de imbunatatire;

c-       urmareste realizarea proiectelor si programelor de dezvoltare ale UAP;

d-       alege membrii Comisiei Nationale de primiri si titularizari;

e-       valideaza noii membri stagiari si titulari;

f-        stabileste cuantumul cotizatiilor membrilor UAP si FP;

g-       aproba proiecte de interes general si comunitar ce urmeaza a se derula in nume propriu si la cererea unor terte persoane fizice si juridice;

h-       analizeaza si propune solutii definitive pentru rezolvarea contestatiilor privitoare la primiri, suspendari si excluderi din UAP, precum  si a litigiilor survenite intre membrii uniunii care nu au fost rezolvate la nivelul filialelor si asociatiilor/filiale;

i-         solicita Consiliilor de conducere ale filialelor si asociatiilor(ramane, asociatiilor sau se radiaza-sa hotarsca adunarea generala.) filiale precum si Consiliului director al UAP sa intocmeasca propuneri de acte normative necesare desfasurarii activitatii;

j-         confera calitatea de membru de onoare al UAP unor personalitati ale artei romanesti si straine;

k-       aproba organigrama si politica de personal ale UAP;

l-         orice alte atributii date de Adunarea generala;

Art.22 Senatul adopta hotarari, prin majoritatea simpla din numarul membrilor prezenti, prin vot deschis si vor fi semnate de Presedintele UAP; Hotararile se pun in aplicare de catre Consiliul Director al  UAP.

 

 Art.23  PRESEDINTELE  UAP  reprezinta UAP in raporturile cu Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Administratia publica Centrala si Locala,  organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu orice persoana juridica sau fizica din tara si strainatate.

Prin semnatura sa, Presedintele angajeaza UAP in mod legal.

Presedintele poate da mandat de reprezentare si dreptul de semnatura pentru vicepresedintie.

Presedintele UAP prezinta rapoartele de activitate ale UAP  la Adunarea Generala.

Presedintele UAP si membrii Consiliului Director nu pot detine cumulativ si functii in organismele de conducere ale filialelor UAP si ale asociatiilor profesionale/filiale.

 

Art. 24  Consiliul Director  este organul de conducere si coordonare al UAP care isi desfasoara activitatea intre sedintele Adunarii Generale.  si este format  din 5 membri: un presedinte, doi vicepresedinti si doi membri. Acestia sunt si membri  de  drept ai Senatului.

 

a-        Consiliul Director este ales pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru inca un mandat de patru ani.

b-       Consiliul Director al UAP adopta decizii si hotarari,  prin vot deschis cu majoritate simpla din numarul membrilor prezenti.  Deciziile si hotararile sunt semnate de Presedinte.

c-        Presedintele UAP va atribui sarcini cu caracter obligatoriu fiecarui membru al Consiliului Director, conform programului in baza caruia a fost ales.

d-       Consiliul Director isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului adoptat de acest organism.
Sedintele de lucru se desfasoara statutar in plen sau cu participarea a jumatate plus unu din membrii sai.

e-       Membrii Consiliului Director isi asuma individual si solidar raspunderea pentru hotararile si deciziile luate,  in fata structurilor din care  fac parte si a Adunarii Generale a UAP.

f-        Pentru asigurarea continuitatii, unul sau doi membri  ai Consiliului Director  dupa  expirarea primului  

      mandat, vor continua sa-si exercite mandatul  pentru cel mult o perioada de doi ani. 

 

Art. 25  In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a-    prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;  executarea bugetului de venituri si cheltuieli; bilantul contabil; proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

b-    indeplineste programul propriu privind strategia de dezvoltare a UAP, aprobat  de   Senat;

c-    organizeaza si coordoneaza activitatea economico- financiara si administrativa a UAP in conformitate cu Regulamentele adoptate;

d-    incheie acte juridice in numele si pe seama UAP;

e-    propune si recomanda Senatului infiintarea de filiale si unitati cu activitati economice conexe;

f-     controleaza si coordoneaza activitatea artistica si economica a tuturor filialelor cu sau fara personalitate juridica, precum si a asociatiilor/ filiale, constituite in temeiul Oug. nr. 26/ 2000,  modificata  si completata;

g-    convoaca Adunarea Generala si Senatul;

h-    organizeaza manifestari expozitionale, simpozioane, conferinte, evenimente, targuri de arta, in tara si strainatate, altele decat cele organizate de filiale si asociatiile/ filiale;

i-      definitiveaza si propune spre aprobare proiecte de regulamente ale UAP;

j-      reprezinta UAP in relatiile oficiale cu alte organisme din tara si strainatate;

k-    intocmeste si administreaza Registrul Artistilor Plastici si Vizuali din Romania;

l-       indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala si Senat

 

Art. 26  Actele juridice incheiate de organele UAP in conformitate cu Statutul si in limita puterilor ce le sunt atribuite, sunt considerate ca incheiate de insasi filiala ca persoana juridica si sunt obligatorii pentru ea.

 

Art. 27 Comisia de cenzori

 Comisie de cenzori este  aleasa prin vot de Adunarea Generala si  este  alcatuita din 3 membri din care unul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de Adunarea Generala.

In realizarea competentei sale comisia de cenzori:

       a-lucrarile de revizie a activitatii UAP  se efectueaza prin anuntarea prealabila in scris  a presedintelui  sau 

          a unui membru al  Comisiei de cenzori;

b-verifica modul cum este administrat patrimoniul UAP;

c-intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

d-poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;

e-indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

 

CAPITOLUL V   - COMISIA DE ONOARE, DISCIPLINA SI ARBITRAJ

 

Art. 28 Comisia de Onoare, Disciplina si Arbitraj este formata din 9 membri UAP alesi in Adunarea generala a UAP si se intruneste ori de cate ori este nevoie.

Inainte de a se adresa instantei, membrul UAP care se considera vatamat inr-un drept al sau  sau intr-un interes legitim , trebuie sa solicite UAP, in termen de 30 de zile de la data  ivirii  neintelegerii,   solutionarea conflictului  prin conciliere directa cu cealalta parte. Cererea se adreseaza Consiliului Director al UAP iar in cazul filialelor si conducerii acestora.  

Comisia de Onoare, Disciplina  si Arbitraj functioneaza in baza Regulamentului  propriu adoptat de Adunarea Generala a UAP.

 

Art. 29 Membrii alesi in Comisia de Onoare, Disciplina si Arbitraj si in Comisia de Cenzori, primesc mandat pentru o perioada de patru ani si pot fi realesi succesiv pentru inca un mandat.

 

CAPITOLUL VI -  FILIALE

 

Art.30  Filialele sunt structuri societare institutionalizate, formate din membri UAP, care sunt constituite pe principiul teritorialitatii sau a profilului artistic. Ele reprezinta UAP, asigura realizarea obiectivelor UAP si cadrul legal pentru activitatile de creatie artistica si promovare a membrilor lor pe principiul autonomiei si beneficiaza de calitatea de persoana juridica de utilitate publica a UAP.

                                                

Art. 31 - Filialele cu personalitate juridica au autonomie de functionare conform statutului propriu si cu respectarea Statutului UAP.

In vederea dobandirii personalitatii juridice de catre filiale, cererea de inscriere va fi depusa numai de reprezentatul UAP, impreuna cu hotararea de constituire a filialei, statutul  si actul constitutiv ale filialei, statutul UAP, hotararea Adunarii generale a UAP, precum si alte asemenea.

 

Art. 32 - Relatiile structurilor organizatorice si functionale ale UAP, precum Consiliul Director si conducerile filialelor, si celelalte, sunt reglementate in cadrul Regulamentului aprobat de Adunarea Generala a UAP.

 

Art.33 Filialele  stabilesc intre ele relatii de colaborare in activitatea profesionala, economica si administrativa, pe care o desfasoara in baza prezentului statut.

 

Art. 34 - Filialele pot primi spre administrare si folosinta parti din Patrimoniul UAP si sunt raspunzatoare de buna lor administrare si exploatare. Achizitiile facute de catre filiale, ca o consecinta a unor drepturi de care beneficiaza doar UAP, fac parte din patrimoniul UAP; patrimoniul constituit de o filiala va trece in patrimoniul UAP in cazul dizolvarii acesteia.

In politica general-culturala si profesionala a UAP sau in chestiuni de interes national, deciziile Consiliului Director al UAP sun obligatorii, daca nu incalca autonomia filialei.

Pentru a le fi asigurata functionarea, Presedintii si organele de conducere ai filialelor, pentru modul in care isi indeplinesc obligatiile de administratori,  raspund personal si solidar, fata de Consiliul Director al UAP ,potrivit Statutului si legilor in vigoare.

 

ART.35 Reprezentarea Filialialei fara  personalitate juridica in actele juridice, se realizeaza pe baza delegatiei de competenta acordata de Presedintele UAP prin protocol incheiat de aceasta cu Presedintii de Filiale.

 

Art. 36 - Asociatiile profesionale cu personalitate juridica compuse in exclusivitate din membri UAP, infiintate in baza Oug.nr.26/2000 care au inclus in titulatura lor denumirea’’ UAP din Romania’’, li se aplica, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentului statut, regimul juridic prevazut de acesta.

 

CAPITOLUL VII – VENITURILE UAP

Art. 37 - UAP işi desfăşoară activitatea în baza bugetului anual aprobat de Adunarea Generala a UAP, cu respectarea prevederilor statutare privind autonomia de functionare a filialelor si a regulamentelor privind relatia intre structurile de conducere ale UAP si filiale.

 

Art. 38- UAP isi desfasoara activitatea in baza bugetului anual si intocmeste bilantul anual conform legilor in vigoare.

 

 

 

 

Art. 39 -  Fondurile UAP se constituie din urmatoarele surse de finanţare:

               

                a- cotizaţiile membrilor UAP si ai Fondului Plastic;

                b- contributiile banesti pentru titularizare ca membru al UAP;

                c- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

                d- dividendele societăţilor comerciale ale UAP (cota parte);

                e- venituri realizate din activităţi economice directe ( comisioane din vanzari);

                f-  venituri din donaţii sau legate primite din ţară sau din străinătate, conform legilor în

  vigoare;

                g- subvenţii, sponsorizări ;

                h- vărsăminte stabilite prin hotărâri ale Adunarii Generale cu caracter obligatoriu pentru

  toate structurile şi unităţile UAP, exprimate în cote procentuale asupra veniturilor

  provenite din activităţile statutare ale acestora ;

                 i- venituri provenite din editarea unor publicaţii de specialitate şi din serviciile de

publicitate;

                 j- venituri din chirii şi alte asemenea;

                k- venituri din activităţi economice conexe;

                l-  venituri din timbrul artelor plastice ( TAP);

               m-  orice alte venituri conform legilor in vigore.

 

Art. 40- Veniturile realizate de către UAP sunt administrate de Consiliul Director al UAP, în baza bugetelor anuale aprobate coform prezentului Statut.

 

 CAPITOLUL  VIII – FONDUL PLASTIC ( FP )

 

Art. 41 -  Patrimoniul Fondului Plastic, constituit in conditiile Decretul nr. 343/20.08.1949, in prezent abrogat prin Decretul nr. 294/1954, pentru organizarea si functionarea Fondului Plastic, modificat prin Decretul nr. 333/1958, face parte integranta din patrimoniul Uniunii Artistilor Plastici din Romania si este structura a UAP in interesul si din vointa caruia a fost constituit.

Atributiile Fondului Plastic in conformitate cu art. 4 din Decretul nr. 266/1950, au trecut asupra Consiliului Director al Uniunii Artistilor Plastici, conform principiilor si obiectivelor prevazute in lege.

Fondul Plastic emite regulamente proprii pe baza carora functioneaza  avand ca centre de interes specificul creatiei si activitatii membrilor UAP/FP.

Membri UAP titulari si stagiari detin calitatea de membru al Fondului Plastic.

Membri Fondului Plastic, altii decat membri UAP,  nu detin calitatea de membru UAP si nu beneficiaza de niciunul din drepturile membrilor titulari si stagiari ai UAP.

 

 

 

CAPITOLUL IX - PATRIMONIUL

 

Art. 42- Patrimoniul UAP este format din totalitatea bunurilor mobile si imobile si din obligatiile aferente bunurilor pe care UAP  le-a dobandit la data infiintarii in baza Decretului nr. 266/1950 si cele care au fost dobandite in conditiile Decretului nr. 409/1955, in conditiile Codului civil (vanzare-cumparare, donatii, alte asemenea), sau alte acte aflate in posesia UAP cu titlul de proprietate, dezmembraminte ale acestuia  sau folosinta.

Fondul Plastic - institutie constituita legal in baza Decretului nr. 294/1954, completat si modificat potrivit dispozitiilor Decretului nr. 333/1958 ce a asigurat constituirea bazei materiale a acestuia - si Combinatul Fondului Plastic,(infiintat ca unitate productiva prin deciziile Fondului Plastic, nr. 9997/29.12.1952 si nr.11547/31.12.1954 si care functioneaza in in baza deciziei nr.119/12.04.1991 a UAP) sunt parti integrante din patrimoniul UAP.

Din patrimoniul UAP face parte cu titlu de proprietate si fondul de productie al Combinatului Fondului Plastic, persoana juridica, unitate economica si industriala.

 

Art. 43  Patrimoniul UAP este indivizibil . Un grup de membri ai UAP sau un membru al UAP in parte, precum si

filialele nu pot inainta pretentii asupra patrimoniului UAP , nu pot dispune in particular de proprietatea cumuna a UAP.

Art. 44 - Instrainarea din patrimoniul UAP a bunurilor imobile ce se incadreaza in articolul precedent, precum si a celor mobile, ce se incadreaza in categoria ,, bunuri culturale’’ si care intrunesc criteriile de clasare in patrimoniul national cultural, stabilite prin lege (lucrari de arta de colectie sau muzeu, etc.) se va face numai in baza hotararii Adunarii Generale, luata cu unanimitate de voturi.

 

 CAPITOLUL X – DISPOZITII FINALE

 

Art. 45 UAP isi poate inceta activitatea conform hotararii Adunarii Generale, luata cu unanimitate de voturi, la propunerea Consiliului Director si numai in conditiile in care acesta nu-si mai poate indeplini obiectivele pentru care a fost infiintata, precum si prin celelalte moduri stabilite de actul normativ ce reglementeaza activitatea asociatiilor.

Art. 46 -  UAP poate fi dizolvata numai prin hotararea Adunarii Generale, luată cu votul tuturor membrilor săi. Hotărârea de dizolvare a UAP va cuprinde în  mod obligatoriu şi măsuri cu privire la patrimoniu.

Art. 47 Filialele vor putea incheia in nume propriu acte juridice.

Actele juridice de dispozitie in numele si pe seama Uniunii Artistilor Plastici se vor incheia pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Uniunii Artistilor Plastici din Romania.

Art. 48 -  Modificarea actului constitutiv sau a statutului filialelor se face cu acordul UAP la propunerea Consiliului Director, prin inscrierea modificarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul filiala.

Art. 49- Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legii specifice in vigoare.

 

Art. 50 - Prezentul statut a fost adoptat în sedinta Adunarii Generale din data de………....,..

urmand a fi comunicat la Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.

 

 top